Rola detektywów w sprawach rozwodowych

 
Jestem detektywem i zarazem właścicielem Infosekret Biuro Detektywistyczne Henryk Hajduk w Przemyślu.
Działam jako detektyw od kwietnia 2008 r. w oparciu o licencję nr 0000818 wyd. przez KWP w Rzeszowie i wpis do Rejestru Usług Regulowanych MSWiA nr RD-14/2008.
Wcześniej przez ponad 28 lat pracowałem w Policji na różnych stanowiskach pierwszoliniowych (bezpośrednio z ludźmi), a ostatni jako Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
Działalność detektywa jest mało znana ogółowi społeczeństwa. Wiąże się to z reguły z zasadą zachowania tajemnicy zawodowej każdego zlecenia i ustawowym obowiązkiem zachowania w tajemnicy okoliczności uzyskania konkretniej informacji (Art. 12. Ustawy o usługach detektywistycznych stanowi:
  1. Detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
  2. Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na detektywie także po zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
  3. Detektyw może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego.
Istnieje wiele źródeł dowodowych wykorzystywanych w sprawach rozwodowych. Te z kolei dzielą się obiektywne i subiektywne.
Nasze usługi zaliczane są do tych obiektywnych tzn takich którym nie można zarzucić stronniczości czy interesu prawnego w podawaniu okoliczności nieprawdziwych czy niewiarygodnych. Uczestnicy postepowania rozwodowego (strony, świadkowie z kręgu rodziny, znajomy stron) postrzegani są jako mało wiarygodni, obarczeni subiektywnym przedstawianiem okoliczności zdarzeń.
Detektyw wykonując określone zlecenie w trakcie obserwacji jest rejestratorem zdarzeń których był świadkiem dokumentując je w formie opisu chronologicznego w swoim sprawozdaniu. Dodatkowo określone sytuacje filmuje i wykonuje zdjęcia, które są załącznikiem do sprawozdania a niektóre fotografie czy stopklatki z nagrań video są włączane do treści sprawozdania.
Wykonane fotografie i nagrania video są odpowiednio zabezpieczane na pierwotnych nośniku, odpowiednio opisywane i zabezpieczane by ich autentyczność nie mogła być podważona.
Takie sprawozdania ze zlecenia może być wykorzystane zgodnie z prawem jako dowód w każdym postepowaniu w tym także przed sądem. W razie potrzeby detektyw wzywany jest jako świadek.
Jeszcze kilka lat temu sądy nagminnie wzywały detektywów by potwierdzali okoliczności podane w sprawozdaniu. Dzisiaj już to stosuje się bardzo rzadko. Jest to swoistym wyrazem większego zaufania uczestników postępowania rozwodowego do detektywa. Daje się zauważyć także większe zaufanie sądów czy prawników do naszej pracy. Ci ostatni dość często bezpośrednio przed rozprawą sądową zapoznają stronę przeciwną z zebranymi dowodami detektywa co skłania tych uczestników do zawarcia ugody bez roztrząsania szczegółów i upubliczniania ich przed sądem z równoczesnym orzeczeniem o ich winie rozkładu pożycia małżeńskiego .
Obecnie coraz częstym zjawiskiem jest zlecanie nam czynności przez pełnomocników stron postępowania rozwodowego. Jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej wyłącznym zleceniodawcą byli małżonkowie lub ich rodzice czy rodzeństwo. Dzisiaj zwracają się do nas także konkubenci i partnerzy, którzy wykorzystują nasze ustalenia do własnych celów, np podjęcia decyzji życiowych.
 
mgr Henryk Hajduk
detektyw