Ochrona marki i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zarejestrowany znak towarowy stanowi w świetle prawa polskiego przedmiot ochrony prawnej. Posiadanie chronionego znaku towarowego podnosi rangę i renomę firmy oraz zwiększa zaufanie klientów. Znak towarowy (potocznie nazywany „marką”) pełni funkcję reklamową i jest dobrem o charakterze intelektualnym, nie rzadko o znacznej wartości majątkowej.

Znakiem towarowym jest nazwa i znak graficzny firmy, które są podstawowym wyrazem wizerunku firmy. Ochrona znaków towarowych to ograniczanie działań związanych z:

  • wprowadzaniem do obrotu towarów bądź usług posługując się bez uprawnienia cudzym zarejestrowanym znakiem towarowym,
  • usuwaniem lub fałszowanie oznaczeń towaru.

Podmioty uprawnione do rejestracji tych znaków poszukują ochrony swych praw nie tylko w postępowaniu cywilnym, ale i w procesie karnym. Nasze Biuro świadczy specjalistyczne usługi w zakresie ochrony „marki” takie, jak:

  • dostarczanie dowodów w sprawie i właściwe ich zabezpieczenie pod względem procesowym,
  • współdziałanie z organami ścigania przy likwidacji wytwórni wprowadzającej na rynek podrobione znaki towarowe oraz własne czynności, ograniczanie skutków wprowadzenia do obrotu towarów z podrobionym znakiem towarowym,
  • pomoc w odzysku poniesionych strat.

Dzisiejszy rynek w Polsce ciągle się reformuje i niesie wiele zagrożeń dla firm. Często stykają się oni z przejawami nieuczciwej konkrecji. Jej definicje i określone zachowania definiuje ustawa w art. 3

  1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
  2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Firma pokrzywdzona może wystąpić do sądu o ochronę swoich interesów, ze stosownymi roszczeniami i wnioskować o wydanie zarządzeń tymczasowych np wobec nieuczciwej reklamy. Zgodnie z ustawą to pokrzywdzony musi dostarczyć dowody nieuczciwej konkurencji.