Sprawozdanie detektywa z realizacji zlecenia

Sprawozdanie detektywa z realizacji zlecenia
Efektem kończącym realizacje każdego zlecenia jest pisemne sprawozdanie. Ustawa o usługach detektywistycznych i przepisy wykonawcze do niej określają podstawowe elementy jakie powinno ono zawierać, jak:
  1. datę zawarcia umowę na usługę detektywistyczną,
  2. opis przedmiotu umowy,
  3. określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności,
  4. opis stanu faktycznego,
  5. datę zakończenia czynności.
Przebieg wykonanych czynności to chronologiczny opis czynności ilustrowany fotografiami, a same fotografie i nagrania video są załącznikiem do sprawozdania.
Każde sprawozdanie zawiera także szczegółowy wykaz dołączonych załączników.
Może ono być wykorzystane jako dowód w każdej sprawie zgodnej z prawem, w tym także przed sądem.
Każda strona sprawozdania musi być podpisana a wszelkie poprawki parafowane, a odstępy zakreslone.