Stalking i phishing

 

Ktoś nęka cię głuchymi telefonami, śledzi i grozi twojej rodzinie? Dzięki nowym przepisom dręczyciel będzie mógł trafić do więzienia.

Odpowiednia nowelizacja kodeksu karnego została już opublikowana w Dzienniku Ustaw i zacznie obowiązywać 5 czerwca. Dopuszcza ona karę więzienia za uporczywe nękanie. Dzięki temu ofiary stalkerów mają mieć możliwość skuteczniejszej obrony. Stalking – termin pochodzący z języka angielskiego, który oznacza „podchody" lub „skradanie się". Pod koniec lat 80. XX wieku stalking zyskał dodatkowe negatywne znaczenie na skutek nowego zjawiska społecznego, jakim było obsesyjne podążanie fanów za gwiazdami filmowymi Hollywood. Obecnie stalking jest definiowany jako "złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się, czy prześladowanie, zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu".Stalking jest często powiązany z czynami karalnymi tj. obrazą i zniewagą, zniszczeniem mienia, przemocą domową. Przykładowe zachowania definiowane jako stalking to śledzenie ofiary, osaczanie jej (np. poprzez ciągłe wizyty, telefony, smsy, pocztę elektroniczną, podarunki) i ciągłe, powtarzające się nagabywanie. Działania te są szczególnie niebezpieczne, gdy mogą przybrać formę przemocy fizycznej zagrażającej życiu ofiary.Phishing (wykorzystanie wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia szkody majątkowej lub osobistej).W polskim kodeksie karnym stalking (zdefiniowany jako uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia) stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności.Obowiązujący od czerwca br dodany art. 190 a kk stanowi:
§. 1.Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§. 2.

Tej samej karze podlega ten kto, podszywając się pod inna osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§. 3.

Jeżeli następstwem czynu określonego w par. 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku dpo lat 10.
§. 4.

Ściganie przestępstwa określonego w par. 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Ten sam przepis w §2 penalizuje również phishing (wykorzystanie wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia szkody majątkowej lub osobistej).

Nikt w internecie i telefonii nie jest anonimowy. Zawsze zostanie jakiś ślad ...

Nasze działania polegają na ujawnieniu i zabezpieczeniu takich śladów które prowadza do sprawcy oraz samo ustalenie sprawcy. Podejmujemy się także przeprowadzenia rozmów ze sprawcą w celu zaniechania takich praktyk.

Działamy dyskretnie.

Korzystamy z legalnych metod wynikających z postępowania cywilnego lub karnego. Tylko dzięki nim można uzyskać legalnie informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjna czy bankową, nie narażając siebie i zleceniodawcy na odpowiedzialność karną lub cywilną.

Inną postacią złośliwego niepokojenia ale w węższym zakresie jest czyn opisany w art. 107 Kodeksu Wykroczeń:

Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.